تهرانی های اصیل چگونه صحبت می کردند؟

ما گویش تهرانی داریم؟ یا لهجه ی تهرانی؟
سه شنبه 14 شهریور / 0 / 30783

تهرانی های اصیل چگونه صحبت می کردند؟

 

چگونه تهرانی اصیل صحبت کنیم؟

 

لابد این سوال برای شما هم پیش آمده که تهرانی های  قدیم چطور صحبت می کردند؟ ما گویش تهرانی داریم؟ یا لهجه ی تهرانی؟

در اغلب  شهر های ایران مثل اصفهان، شیراز و ... لهجه ی متفاوتی وجود دارد، لهجه های یک زبان از نظر آوایی و واجی ممکن است با هم متفاوت باشند ولی لهجه های مختلف می توانند معنای صحبت های یکدیگر را درک کنند اما در گویش های از نظر آوایی، واژگانی و دستوری چنان متفاوت باشند که فهم سخنان هر یک برای دیگری کم و بیش دشوار نماید.

لهجه تهرانی های اصیل به لطف اینکه پایتخت در تهران قرار دارد و رسانه ها معمولا با این لهجه صحبت می کنند بسیار شبیه به لهجه ی عامیانه مردم است .

برخی از ویژگی های زبان تهرانی به شرح زیر است:

1- تبدیل (الف) به (و)

-خانه=> خونه

-جان=>جون

           

2- حذف (ت، د،ک،ر،ز ) در برخی از کلمات

-دست=> دس

-تند=>تن

-خشک=>خش

-چطور=>چطو

-امروز=>امرو

-هنوز=>هنو

 

3- تبدیل کسره به (ی)

-شش=>شیش

-کشمش=>کشمیش

-ببین=>بیبین

 

4- (ها) در کلمات جمع نیز گاهی به الف تبدیل می شود

-خیابان ها=خیابونا

-در ها=>درا

 

5- تبدیل کسره به فتحه

-رَسیدن=>رِسیدن

-زَمین=>زِمین

 

6- اگر قبل از حرف (ر) فتحه بیاید (ر)به (ه) تبدیل می شود

-اگر=>اگه

 

7- تبدیل برخی از افعال

-می رود=میره

-می گوید=می گه

-می شنوم=میشنفم

 

به گزارش منطقه های تهران: این لهجه ی به دلیل اینکه تهران سالها پایتخت ایران بوده است تبدیل به لهجه ی رایج خیلی از منطقه های ایران شده ولی خیلی از اصطلاحات و ضرب المثل های به دلیل استفاده ی کمتر و فقدان مطالعه از زبان روزمره ی ما حذف شده اند، که شاید بتوان همین اصطلاحات و ضربالمثل ها را تفاوت های زبان فارسی امروزی با زبان اصیل تهرانی دانست.

 

علی آبائی