آموزشگاه نقاشی داوینچی

سه شنبه 3 مهر / 0 / 115

آموزشگاه نقاشی داوینچی

عکاسی دیجیتال

اهداف دوره:

در این دوره ابتدا هنرجو با مفاهیم عام و کاربردی عکاسی آشنا میشود. سپس الگوهای تئوری عکاسی با الگوهای عملی تطبیق داده میشود. در نهایت ادیت کردن عکس و اصلاح رنگ در نرم افزار به هنر جو آموزش داده میشود.

مفاد درسی:

مفاهیم عام و کاربردی عکاسی - ادیت عکس و اصلاح رنگ با نرم افزار - تطبیق الگوهای عملی با الگوهای تئوری عکاسی

وسایل مورد نیاز:

مدت این دوره فشرده 10 جلسه است و تاریخ شروع و روز و ساعت برگزاری کلاس ممکن است تغییر کند.

http://davinchi-art-academy.ir/course/r092817453/fa

دسترسی مستقیم به سایت برگزارکننده از بخش تبلیغات سایت نیز امکان پذیر می باشد

تاریخ شروع دوره : 1397/07/26