چگونه در مذاکرات فروش، بله را بگیریم؟

در این دوره پس از اتمام کلاس هنرجو با دوره های کارگاه فروش آشنا خواهد شد.
شنبه 29 دی / 0 / 764

چگونه در مذاکرات فروش، بله را بگیریم؟

 

آموزه هایی از فروش و بازاریابی

چگونه در مذاکرات فروش، بله را بگیریم؟

پیش نیاز:

علاقمندی و تجربه فروش حضوری یا تلفنی

اهداف دوره:

افزایش توانمندی در مذاکرات مبتنی بر فروش و شناخت مخاطب

مفاد درسی:

 اصول و مبانی فروش 1. تعاریف 2. تاریخچه 3. انواع مشتری 4. انواع تکنیکهای فروش 5. اشتباهات 6. فروش واقعی یک محصول در کارگاه  اصول و مبانی مذاکره 1. تعاریف 2. شناخت محیط 3. ترفند-تکنیک-تاکتیک 4. انواع مخاطب 5. روشهای گوناگون مذاکره 6. اجرای یک مذاکره واقعی در کارگاه  اصول و مبانی زبان بدن 1. تعاریف 2. انواع مخاطب هدف 3. روشهای شناخت و مغابله 4. بررسی یک نمونه واقعی در کارگاه

تاریخ شروع دوره : 1397/11/25

دسترسی مستقیم به سایت برگزار کننده از بخش تبلیغات سایتنیز امکان پذیر می باشد.