سفر دوباره کی روش؛ این بار به روسیه

کی روش برای یافتن کمپ تیم ملی به روسیه رفت.
شنبه 28 مرداد / 0 / 950

سفر دوباره کی روش؛ این بار به روسیه

کی روش که به تازگی از مرخصی به ایران برگشته بود؛ با هدف پیدا کردن کمپ تیم ملی در روسیه راهی این کشور شد. او و تیم همراهش، در این سفر بزی سردار آزمون ر نیز زیر نظر خواهند گرفت.